Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GROVEKO-EDE B.V. GEVESTIGD TE EDE

 

 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle met Groveko-Ede B.V. (hierna te noemen: Groveko) gesloten overeenkomsten, al haar aanbiedingen en alle leveringen door Groveko zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

1.2 Alle overeenkomsten/aanbiedingen/leveringen met/door Groveko worden aangegaan/gedaan onder de ontbindende voorwaarde van acceptatie van deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

1.3 De vervulling van de in artikel 1.2 omschreven ontbindende voorwaarde treedt niet van rechtswege in, doch uitsluitend nadat Groveko zich schriftelijk jegens de wederpartij op de vervulling heeft beroepen.

1.4 Een afschrift van deze algemene leveringsvoorwaarden wordt op verzoek door Groveko op haar kosten aan de tegenpartij toegezonden.

 

 1. Aanbiedingen/opdrachten

2.1 Alle aanbiedingen en prijzen van Groveko zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde herroepen worden. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Groveko in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is, is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van schriftelijk aanbod, dan kan Groveko dit aanbod als vervallen beschouwen na verloop van 4 weken na de datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere mededeling van Groveko nodig is. Een door Groveko gedaan handgeschreven per fax verzonden aanbod moet onmiddellijk worden aanvaard, anders is het vervallen, tenzij uit het aanbod zelf anders blijkt.

2.2 Een overeenkomst met Groveko wordt geacht tot stand gekomen te zijn na schriftelijke bevestiging door Groveko, of na uitvoering van de orders door Groveko. Schriftelijke bevestiging door de koper bindt Groveko slechts indien Groveko die bevestiging schriftelijk heeft aanvaard.

2.3 Indien de wederpartij van Groveko bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden van Groveko, indien de wederpartij van Groveko bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, onder vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Groveko uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en dan vormt dit tegelijk een tegenbod.

2.4 Afspraken, toezeggingen en verklaringen van medewerkers van Groveko anders dan volgens het Handelregister bevoegde personen, zijn voor Groveko slechts bindend na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon namens Groveko.

 

 1. Prijzen

3.1 Alle door Groveko geoffreerde en/of alle met Groveko overeengekomen prijzen gelden naar de toestand van het tijdstip van de desbetreffende aanbieding, respectievelijk naar de toestand van het tijdstip waarop de desbetreffende overeenkomst met Groveko tot stand komt. De prijzen van de door Groveko te verkopen producten gelden af Groveko, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

3.2 Groveko is bevoegd de hierboven onder artikel 3.1 genoemde prijs aan te passen aan de meest recente prijslijst of aan recent plaatsgevonden hebbende prijsstijgingen, indien de levering van de producten op een later tijdstip dan drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst plaatsvindt, voor zover uit die overeenkomst niet anders blijkt. Deze bepaling ziet onder andere op prijsstijgingen als gevolg van verhoging van rechten en/of accijnzen, wijzigingen in muntpariteit of verzekeringspremie etc.

 

 1. Levering/ leveringstermijnen

4.1 Levering geschiedt door de schriftelijke mededeling door Groveko dat de zaken in het magazijn ter

beschikking van de wederpartij staan, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen zijn gekomen. Levering geschiedt af Groveko en transport van zaken is voor rekening en risico van Groveko, wanneer franco levering wordt overeengekomen, wordt dit risico door Groveko verzekerd.

4.2 Indien emballage noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs aan de wederpartij berekend en niet teruggenomen. De noodzaak van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Groveko.

4.3 Groveko behoudt zich ten allen tijden het recht voor, onder opschorting van de levering en/of de terbeschikkingstelling van zaken gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling door de wederpartij te verlangen van de aan Groveko verschuldigde prijs, of naar keuze van Groveko, van de wederpartij te verlangen dat ten genoegen van Groveko voor de aan Groveko verschuldigde prijs zekerheid wordt gesteld.

4.4 Opschorting als bedoeld in artikel 4.3 kan ook plaatsvinden indien de wederpartij een uit andere hoofde aan Groveko verschuldigd bedrag (nog) niet heeft voldaan, mits de verbintenissen over en weer uit dezelfde rechtsverhouding voortvloeien of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan.

4.5 Levertijden worden bij benadering vastgesteld en kunnen indien nodig door Groveko worden gewijzigd. Overschrijding van de levertijd door Groveko geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van Groveko of haar medewerkers. Tevens geeft de overschrijding van de levertijd door Groveko de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden.

4.6 Groveko is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

 1. Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, netto contant, door storting of overmaking van het verschuldigde op één van de op de factuur van Groveko genoemde rekeningen, één en ander onverminderd de rechten van Groveko zoals hiervoor in de artikelen 4.3 en 4.4 omschreven. Betaling van het aan Groveko verschuldigde bedrag heeft eerst plaatsgevonden, nadat Groveko vrij over het verschuldigde bedrag kan beschikken. Verrekening en/of korting door de wederpartij is niet toegestaan. Komt de wederpartij haar betalingsverplichting niet of niet geheel na, dan is Groveko gerechtigd de levering van producten op te schorten, of deze terug te vorderen.

5.2 Bij niet tijdige betaling van enig aan Groveko verschuldigd bedrag is de wederpartij door enkel verloop van de overeengekomen betalingstermijn van rechtswege, zonder dat aanmaning en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd over het achterstallige bedrag te berekenen vanaf de vervaldag tot de datum van algehele betaling.

5.3 Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen. Indien niet binnen artikel 5.1 genoemde termijn betaald is, is de wederpartij rente verschuldigd van 1,5% over het openstaand bedrag, voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden. Tevens is de wederpartij van rechtswege aan Groveko verschuldigd de kosten van buitengerechtelijke incasso, welke kosten worden vastgelegd op ten minste 15 % van de hoofdsom of het restant daarvan, doch nooit minder dan € 250,00 onverminderd het recht van Groveko op volledige schadevergoeding.

5.4 Plaats van betaling is steeds de vestigingsplaats van Groveko. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta op een door Groveko aan te wijzen rekening.

5.5 Eventuele geschillen tussen Groveko en wederpartij over de kwaliteit of uit andere hoofde door de koper ingediende reclames geven de wederpartij niet het recht de betaling op te schorten.

5.6 Indien een omzetbonus is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar indien alle aankopen van de wederpartij zijn voldaan. Eventuele openstaande posten die nog binnen de afgesproken betalingstermijn verkeren zijn hiervan uitgesloten.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Groveko behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde zaken uitdrukkelijk voor, totdat de wederpartij aan zijn verplichtingen met betrekking tot de geleverde zaken jegens Groveko heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit over de eventuele tegenprestatie van de wederpartij. Met betrekking tot naast de levering te verrichten werkzaamheden en over eventuele schadevergoeding wegens tekortkomingen van de wederpartij.

6.2 Het is de wederpartij niet toegestaan zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Groveko rust te verpanden of anderszins te bezwaren en/of te vervreemden zonder schriftelijke toestemming van Groveko, met dien verstande dat wederverkoop in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij is toegestaan, zo lang Groveko niet schriftelijk aan de wederpartij te kennen heeft gegeven dat zij haar recht, voortvloeiende uit het eigendomsvoorbehoud wenst uit te oefenen.

6.3 Indien en voor zover de wederpartij niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Groveko heeft voldaan is hij van rechtswege zonder dat aanmaning en/of ingebrekestelling is vereist in verzuim en is Groveko zonder dat zij tot voorafgaande aanzegging en/of ingebrekestelling is gehouden onherroepelijk gemachtigd door haar geleverde zaken, indien en voor zover daarop het eigendomsvoorbehoud van Groveko rust, terug te nemen van de plaats waar Groveko deze zaken aantreft.

6.4 De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid als herkenbaar eigendom van Groveko te bewaren. De wederpartij is verplicht, de producten voor de duur van het voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering aan de verkoper op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de producten uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Groveko te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan haar worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Groveko tegen de wederpartij. 

 

 1. Controle zaken/ aansprakelijkheid en reclames

7.1 Indien de geleverde goederen van Groveko waarneembaar niet voldoen, is de wederpartij gehouden terstond bij aflevering te reclameren en de gebreken te vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument. Reclames wegens andere gebreken dienen te geschieden nadat de afnemer de deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk 8 dagen na factuurdatum.

7.2 Groveko staat er jegens de wederpartij voorin dat de door Groveko geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen specificaties en de overeengekomen eisen van kwaliteit, mits de geleverde zaken op normale en zorgvuldige wijze en volgens de voorschriften van Groveko worden gebruikt. De koper heeft niet het recht te reclameren op grond van het feit, dat de door verkoper geleverde goederen niet de eigenschappen bezitten, die nodig zijn voor het door hem beoogde gebruik.

7.3 De waarborg van artikel 7.2 vervalt na verloop van 6 maanden na de datum van levering. Aanspraak op deze waarborg moet schriftelijk worden gedaan binnen 8 dagen na vaststelling van het gebrek/de gebreken waarop de wederpartij zich jegens Groveko beroept.

7.4 De wederpartij vrijwaart Groveko uitdrukkelijk en in ieder opzicht voor aanspraken van derden, voortvloeiende of verband houdende met leveringen, diensten en/of werkzaamheden aan/ten behoeve van de wederpartij, aanspraken uit hoofde van productenaansprakelijkheid daaronder uitdrukkelijk begrepen. De wederpartij is verplicht zich naar behoren voor de risico’s van productenaansprakelijkheid te verzekeren.

7.5 Bij aansprakelijkheid van Groveko op grond van voorgaande bepalingen heeft de wederpartij uitsluitend recht op gedeeltelijke of algehele restitutie van de aan Groveko verschuldigde prijs (voor zover voldaan) of tot levering van vervangende zaken of onderdelen daarvan, maximaal tot het bedrag van de aan Groveko verschuldigde prijs, zulks naar de keus van Groveko.

7.6 Iedere aansprakelijkheid van Groveko voor meer of andere schade als genoemd in artikel 7, waaronder stagnatieschade, omzetschade, winstderving, goodwillschade, bedrijfsschade enz. is uitdrukkelijk uitgesloten.

7.7 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van aard, de samenstelling dan wel verpakking van het product door de koper of door derden.

 

 1. Industriële/intellectuele eigendom

8.1 De door Groveko in het kader van enige opdracht ten behoeve van de wederpartij ontwikkelde of bewerkte programma’s, technieken, tekeningen of modellen, schema’s, ideeën e.d. zijn eigendom van Groveko.

8.2 Het is de wederpartij verboden rechten als genoemd in artikel 8.1 te vervreemden of ter beschikking te geven aan derden.

 

 1. Diversen

9.1 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of leveringen van Groveko is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Groveko is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen, voortvloeiende uit en/of verband houdende met overeenkomsten met Groveko en aanbiedingen en/of leveringen van Groveko kennis te nemen.

9.2 Indien de wederpartij één of meer verplichtingen uit een overeenkomst met Groveko niet of niet tijdig nakomt en deze tekortkoming aan de wederpartij toerekenbaar is, zal Groveko die overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden en/of omzetten tot een verbintenis tot schadevergoeding.

9.3 Indien en voor zover meer dan één (rechts)persoon betrokken is bij een overeenkomst met Groveko zijn deze (rechts)personen ieder hoofdelijk en voor het geheel jegens Groveko aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij uit de met Groveko gesloten overeenkomst.

9.4 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt onder meer verstaan: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen en iedere andere door de wederpartij redelijkerwijs niet voorzienbare, buiten zijn macht liggende grond, waarvan hij indien zodanige omstandigheid hem bekend was ten tijde van de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten.

9.5 Alle belastingen, importheffingen en/of overige heffingen en alle andere van overheidswege gestelde voorschriften en/of richtlijnen zijn geheel voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en/of het tegendeel uit bepalingen van dwingend recht voortvloeit.

9.6 Indien een beding uit deze voorwaarden wordt vernietigd dan is Groveko gerechtigd éénzijdig een beding ter vervanging van het vernietigde beding op te nemen.

9.7 In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden kan de wederpartij geen beroep doen op nietigheid en/of vernietiging van de gehele met Groveko gesloten overeenkomst(en) en/of van deze algemene voorwaarden in zijn geheel.

 

 1. Garantie

10.1 Groveko garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van het door haar geleverde product uitsluitend en voor zover voor deze producten een fabrieksgarantie geldt. Garantie toekenning is ter beoordeling van de leveranciers van Groveko.

10.2 De garantieverplichting van Groveko vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen in of reparatie aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten. De garantieverplichting vervalt eveneens indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of door de wederpartij op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

10.3 Ieder tekort schieten door de wederpartij in één van haar verplichtingen ontheft Groveko van haar verplichtingen. 

 

 1. Hardheidsclausule

11.1 Indien de omstandigheden waarvan de partijen op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van één of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van één der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst, één en ander met inachtneming van de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

 

Groveko - Ede B.V.

Maxwellstraat 49

6716 BX EDE

Telefoon : 0318-632185

Telefax : 0318-624511

E-mail : [email protected]

Inschrijfnummer KvK: 09044595

BTW Nummer: NL-00.46.00.721.B01