Algemene voorwaardenALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP GROVEKO B.V. GEVESTIGD TE EDE EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN

Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Groveko: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Groveko B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09044595;

offerte: het door Groveko uitgebrachte aanbod tot het sluiten van een overeenkomst;

order: iedere door de wederpartij bij Groveko geplaatste opdracht, ongeacht de vorm daarvan;

overeenkomst: de tussen Groveko en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst tot verkoop en levering van zaken en/of tot het verrichten van werkzaamheden, alsmede de eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op deze afspraken;

wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Groveko een overeenkomst sluit dan wel die voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een offerte vraagt;

werkzaamheden: de door Groveko in het kader van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de wederpartij.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1.1 Op alle met Groveko gesloten overeenkomsten, alle door Groveko uitgebrachte aanbiedingen en offertes, alsmede op alle (rechts)handelingen die in het kader van het voornoemde worden verricht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

1.2 Door het plaatsen van een order, het aanvaarden van een offerte of het sluiten van een overeenkomst, gaat de wederpartij zonder voorbehoud akkoord met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van de wederpartij of van derden, zijn niet van toepassing.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Indien deze algemene voorwaarden bedingen bevatten die afwijken van de overeenkomst, prevaleert de overeenkomst.

1.5 Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zou zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zullen partijen de nietige bepaling in goed onderling overleg vervangen, aldus dat de nieuwe bepaling zoveel mogelijk de strekking van de niet rechtsgeldige bepaling volgt.

1.6 Groveko heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De wederpartij verklaart zich op voorhand akkoord met eventuele wijzigingen of aanvullingen. De wijzigingen treden in werking op een door Groveko bekend te maken tijdstip of zodra de wijzigingen aan de wederpartij zijn medegedeeld.

1.7 De Nederlandse tekst van de overeenkomst, van offertes, van facturen en van deze algemene voorwaarden is de oorspronkelijk en enig geldende tekst. Handelstermen die worden gebruikt in aanbiedingen, offertes, orders en overeenkomsten of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Incoterms), zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.                                                                                                                                

 

Artikel 2. Aanbiedingen/offertes


2.1 Alle aanbiedingen en prijzen van Groveko zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Groveko kan het aanbod als vervallen beschouwen indien dit niet binnen vier weken na de datum van het aanbod door de wederpartij is aanvaard. Daarvoor is geen nadere mededeling van Groveko nodig.

2.2 Afspraken, toezeggingen en verklaringen van medewerkers van Groveko anders dan volgens het Handelregister bevoegde personen, zijn voor Groveko slechts bindend na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon namens Groveko.

2.3 Omschrijvingen, illustraties, modellen, technische adviezen, getallen, maten en/of monsters waarmee Groveko de wederpartij informeert over aangeboden zaken en diensten geven slechts een algemene indruk van de betreffende zaken en diensten. Deze door Groveko aan de wederpartij verstrekte informatie is slechts bindend voor zover Groveko dit schriftelijk heeft bevestigd aan de wederpartij. Indien een schriftelijke bevestiging ontbreekt, is Groveko niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van afwijkingen van de door Groveko verstrekte informatie. Groveko behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen.

2.4 De in artikel 2.3 bedoelde informatie (daaronder begrepen advertenties en prijslijsten) maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst tussen Groveko en de wederpartij, zodat de wederpartij daaraan geen rechten kan ontlenen.

2.5 Indien de wederpartij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst


3.1 Een overeenkomst met Groveko wordt geacht tot stand gekomen te zijn na schriftelijke bevestiging door Groveko, of na uitvoering van de orders door Groveko. Schriftelijke bevestiging door de wederpartij bindt Groveko slechts indien Groveko die bevestiging schriftelijk heeft aanvaard.

3.2 Indien de wederpartij de order of opdracht mondeling verstrekt, wordt de schriftelijke bevestiging van Groveko geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven, tenzij de wederpartij Groveko onverwijld kennis geeft van haar bezwaren tegen die weergave.

3.3 Tenzij de wederpartij onverwijld, doch uiterlijk binnen twee werkdagen, protesteert, wordt de overeenkomst tussen partijen geacht juist en volledig te zijn weergegeven in de door of namens Groveko verzonden bevestiging van de order of overeenkomst.

3.4 Bij gebreke van een bevestiging als bedoeld in de artikelen 3.1 tot en met 3.3 geldt de factuur van Groveko als order- of opdrachtbevestiging.

3.5 Een eventuele wijziging en/of gedeeltelijke of algehele annulering van een order door of op verzoek van de wederpartij kan enkel plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van Groveko en onder de voorwaarde dat de reeds door Groveko verrichte werkzaamheden geheel door de wederpartij worden vergoed. In geval van wijziging en/of gedeeltelijke annulering op verzoek van de wederpartij is Groveko gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten aan de wederpartij door te berekenen en de levertijd opnieuw vast te stellen.

3.6 Een aanvaarding door de wederpartij van een door namens Groveko toegezonden offerte of gedane (andere) aanbieding, of een bevestiging daarvan, die afwijkt van de eerdere offerte of aanbieding van Groveko, geldt als een verwerping van die eerdere offerte of aanbieding en als een nieuwe aanbieding die Groveko niet bindt. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW geldt dit ook, indien de aanvaarding alleen op ondergeschikte punten van de aanbieding van Groveko afwijkt.

3.7 Onverminderd hetgeen is bepaald in de overige leden van dit artikel, is onverwijlde herroeping door Groveko van de aanbieding of offerte mogelijk, ook na ontvangst van de aanvaarding daarvan door de wederpartij. Door de herroeping komt er geen overeenkomst tot stand en is Groveko gehouden al hetgeen Groveko reeds heeft ontvangen van de wederpartij terug te betalen. Groveko is bovendien te allen tijde bevoegd een order of (het sluiten van) een overeenkomst te weigeren.

 

Artikel 4. Prijzen

 

4.1 Alle door Groveko geoffreerde en/of alle met Groveko overeengekomen prijzen zijn vrijblijvend en gelden naar de toestand van het tijdstip van de desbetreffende aanbieding, respectievelijk naar de toestand van het tijdstip waarop de desbetreffende overeenkomst met Groveko tot stand komt.

4.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de door Groveko opgegeven prijzen inclusief invoerrechten, accijnzen en belastingen, doch exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen en overige ingevolge deze voorwaarden in rekening te brengen kosten, zoals maar niet beperkt tot, transportkosten, verpakkingskosten, verzekeringskosten etc.

4.3 Wijzigingen van factoren die de prijzen kunnen beïnvloeden, zoals de inkoopprijs van bijvoorbeeld producten of grondstoffen, koersverschillen, belastingen, in- en uitvoerrechten, transportkosten, verzekeringspremies en andere heffingen van overheidswege, mogen door Groveko aan de wederpartij worden doorberekend. De wederpartij is aan de verhoogde prijs gebonden, ook na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst, en is niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

4.4 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het uitvoeren van werkzaamheden zijn in de prijs niet begrepen:

 1. de kosten voor grond- hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
 2. de kosten van hef- en hijswerktuigen;
 3. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of infrastructurele voorzieningen;
 4. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
 5. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
 6. reis- en verblijfkosten;
 7. de kosten die het gevolg zijn van wachttijd.

 

4.5 Groveko is gerechtigd meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen bij de wederpartij.

4.6 Onder meerwerk in de zin van artikel 4.5 wordt verstaan: al hetgeen op schriftelijk of mondeling verzoek van de wederpartij of met schriftelijke of mondelinge toestemming van de wederpartij door Groveko wordt gepresteerd buiten hetgeen in de overeenkomst uitdrukkelijk is vastgelegd met betrekking tot de levering van zaken en/of de uitvoering van werkzaamheden.

 

Artikel 5. Betaling

 

5.1 Betaling dient te geschieden op het overeengekomen tijdstip en/of indien geen tijdstip is overeengekomen binnen 30 dagen na factuurdatum, door storting of overmaking van het verschuldigde op één van de op de factuur van Groveko genoemde rekeningen, zonder dat de wederpartij gerechtigd is een beroep te doen op verrekening, opschorting en/of een korting. Betaling van het aan Groveko verschuldigde bedrag heeft eerst plaatsgevonden, nadat Groveko vrij over het verschuldigde bedrag kan beschikken.

5.2 Bij niet tijdige betaling van enig aan Groveko verschuldigd bedrag is de wederpartij door enkel verloop van de overeengekomen betalingstermijn van rechtswege, zonder dat aanmaning en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en een contractuele rente van 1,5% per maand verschuldigd over het achterstallige bedrag, te berekenen vanaf de vervaldag tot de datum van algehele betaling.

5.3 Alle kosten die voor Groveko verbonden zijn aan de inning van hetgeen de wederpartij aan Groveko is verschuldigd, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding voor de door Groveko aan de inning bestede tijd) worden gesteld op 15 % van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00 onverminderd het recht van Groveko op volledige schadevergoeding.

5.4 In het geval de factuur van Groveko niet in Euro's is gesteld, heeft Groveko het recht voldoening in Euro's te vragen van de wederpartij en wel naar de koers van de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel, naar keuze van Groveko, naar die van de datum van de factuur.

5.5 De wederpartij verleent op eerste verzoek aan Groveko (al dan niet aanvullende) zekerheid voor betaling. In afwachting daarvan is Groveko bevoegd de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

5.6 Indien een omzetbonus is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar indien alle aankopen van de wederpartij zijn voldaan. Eventuele openstaande posten die nog binnen de afgesproken betalingstermijn verkeren zijn hiervan uitgesloten.

 

Artikel 6. Levering


6.1 Levering geschiedt door de schriftelijke mededeling door Groveko dat de zaken in het magazijn ter beschikking van de wederpartij staan, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen zijn gekomen. Levering geschiedt af magazijn Groveko, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij franco levering wordt overeengekomen.

6.3 De wederpartij is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de door Groveko te leveren zaken. De wederpartij zal, ook zonder daartoe in gebreke te zijn gesteld, in verzuim zijn indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Groveko ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

6.4 Indien emballage noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs aan de wederpartij berekend en niet teruggenomen. De noodzaak van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Groveko.

6.5 Groveko verkoopt en levert de door de wederpartij bestelde producten met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders door partijen is overeengekomen.

6.6 Levertijden worden bij benadering vastgesteld, zijn geen fatale termijnen en kunnen indien nodig door Groveko worden gewijzigd. Overschrijding van de levertijd door Groveko levert geen tekortkoming op en geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, Tevens geeft de overschrijding van de levertijd door Groveko de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden.

6.7 Groveko is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.8 In geval vertraging in de levering ontstaat door wijziging van de werkomstandigheden of door niet (tijdige) levering van door Groveko bij derden bestelde zaken, waar Groveko geen schuld aan heeft, wordt de leveringstermijn voor zover noodzakelijk dienovereenkomstig verlengd.

6.9 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of vergunningen die door de wederpartij ter beschikking moeten worden gesteld respectievelijk moeten worden aangevraagd niet tijdig in het bezit van Groveko zijn of fouten bevatten, wordt de levertijd in ieder geval verlengd en, na overleg met de wederpartij, na ontvangst van de (juiste) gegevens en/of vergunningen opnieuw vastgesteld en schriftelijk bevestigd. Eventueel voor Groveko hieruit voortvloeiende schade is voor rekening van de wederpartij.

6.10 De levertijd wordt verder in ieder geval verlengd met de periode gedurende welke de wederpartij in verzuim is met betrekking tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, waaronder de verplichting tot (vooruit)betaling en/of het stellen van zekerheid, onverminderd het recht van Groveko de overeenkomst in dat geval te ontbinden.                                                                                                                                     

 

Artikel 7. Overgang risico en transport


7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, draagt de wederpartij het risico van verkochte zaken vanaf het moment dat deze het magazijn van Groveko hebben verlaten. Indien partijen zijn overeengekomen dat Groveko zorg zal dragen voor het transport van verkochte zaken, draagt de wederpartij het risico van de zaken vanaf het moment dat deze de opgegeven bezorglocatie hebben bereikt.

7.2 Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat Groveko het transport van de verkochte zaken zal verzorgen, dient de wederpartij de verzendinstructies direct bij het plaatsen van de order, doch uiterlijk vijf werkdagen voor de overeengekomen leveringsdatum aan Groveko te doen toekomen.

7.3 Indien de wederpartij het transport zelf verzorgt, is hij verplicht de door hem gekochte zaken terstond, doch in ieder geval binnen drie werkdagen, af te nemen van Groveko, nadat Groveko de wederpartij heeft medegedeeld dat de verkochte zaken voor afhaling gereed staan. Indien de wederpartij niet in staat is de verkochte zaken tijdig af te nemen, is Groveko gerechtigd de betreffende za(a)k(en) aan de wederpartij te factureren. Groveko is tevens gerechtigd de verkochte za(a)k(en) naar eigen inzicht en voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan.

7.4 In geval van niet (tijdige) afname door de wederpartij is Groveko gerechtigd nakoming door de wederpartij te vorderen, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Een en ander onverminderd het recht van Groveko om in beide gevallen schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud


8.1 Groveko behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde zaken uitdrukkelijk voor, totdat de wederpartij volledig aan zijn (betalings)verplichtingen jegens Groveko heeft voldaan uit hoofde van enige met Groveko gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van diensten, daaronder begrepen vorderingen ter zake het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst.

8.2 De wederpartij is verplicht de door Groveko geleverde zaken zorgvuldig en voor eigen rekening separaat van de andere zaken die hij onder zich heeft op te slaan, zodanig dat de door Groveko geleverde zaken meteen kunnen worden geïdentificeerd als aan Groveko in eigendom toebehorend. De wederpartij is verplicht, de producten voor de duur van het voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering aan de verkoper op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de producten uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Groveko te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan haar worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Groveko tegen de wederpartij.

8.3 Het is de wederpartij niet toegestaan zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Groveko rust aan derden te verhuren, te vervreemden, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren en/of te vervreemden zonder schriftelijke toestemming van Groveko. De wederpartij kan de geleverde zaken slechts verkopen, leveren of verwerken voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij noodzakelijk is. Ingeval van doorlevering van door Groveko geleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf van de wederpartij wordt ten gunste van Groveko bij voorbaat een bezitloos pandrecht gevestigd op die zaken, tot zekerheid voor de nakoming door de wederpartij van al hetgeen Groveko op het moment van vestiging van het bezitloos pandrecht nog te vorderen heeft of in de toekomst zal hebben.

 

Artikel 9. Klachten en reclame


9.1 De wederpartij is gehouden met bekwame spoed direct na in ontvangstneming van de geleverde zaken het aantal en de soort zaken alsmede de verpakking te controleren op tekortkomingen en/of gebreken. Klachten omtrent aantallen, soorten en de verpakking van geleverde zaken dienen door de wederpartij meteen op het vervoersdocument of de afleverbon te worden vermeld.

9.2 Zichtbare gebreken aan de geleverde zaken en/of verpakking dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van de zaken schriftelijk te worden gemeld onder opgave van de aard en de grond van de klachten.

9.3 Ingebruikneming van de zaken en/of doorverkoop daarvan geldt als acceptatie door de wederpartij.

9.4 De wederpartij is verplicht verborgen gebreken binnen 5 werkdagen nadat deze zijn vastgesteld of in redelijkheid vastgesteld hadden kunnen worden schriftelijk aan Groveko te melden, maar in ieder geval niet later dan 6 maanden na ontvangst van de zaken.

9.5 Ingeval van een klacht als bedoeld in dit artikel is de wederpartij verplicht de zaken waarover zij klaagt ter beschikking van Groveko te houden voor nader onderzoek. Ook overigens is de wederpartij verplicht haar medewerking te verlenen aan een eventueel onderzoek naar de zaken en Groveko zo nodig toegang te verlenen tot de gebouwen waar die zaken zich bevinden.

9.6 Bij een gegronde klacht is Groveko uitsluitend gehouden de betreffende zaak te vervangen als haar bedrijfseconomische belangen dit rechtvaardigen en voor zover vervanging of reparatie door Groveko kan worden gevergd. De wederpartij kan geen aanspraak maken op een vergoeding in welke zin dan ook.

9.7 Retournering van zaken is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Groveko, waarbij Groveko gerechtigd is voorwaarden te stellen met betrekking tot onder meer de kosten en de wijze van retournering.

9.8 Bij retournering van zaken zonder toestemming als bedoeld in artikel 9.7 is verzending en opslag van de zaken voor rekening en risico van de wederpartij.

9.9 Een klacht als bedoeld in dit artikel geeft de wederpartij niet het recht haar (betalings)verplichtingen jegens Groveko op te schorten en/of zich te beroepen op verrekening.

9.10 Bij gebreke van een tijdige melding als bedoeld in dit artikel vervalt het recht van de Wederpartij een beroep te doen op een tekortkoming en Groveko daarvoor aansprakelijk te stellen.

9.11 Groveko is in geen geval aansprakelijk voor gebreken in geleverde zaken indien de montage daarvan niet door of namens Groveko is uitgevoerd dan wel indien op enig andere wijze bewerking of verwerking van de zaken door derden heeft plaatsgevonden.

9.12 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van aard, de samenstelling dan wel verpakking van het product door de wederpartij of door derden.  

9.13 Producten kunnen afwijken van de afbeeldingen door variaties in kleur, grootte, vorm of ontwerp. Hierdoor heeft u geen recht op restitutie of terugbetaling vanwege deze afwijkingen.                                                                                               

 

Artikel 10. Garantie


10.1 Groveko staat er jegens de wederpartij voor in dat de door Groveko geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen specificaties en eisen die worden gesteld aan een normale handelskwaliteit.

10.2 De onder 10.1 bedoelde garantie geldt voor een periode van 6 maandenna de datum van levering en houdt uitsluitend in dat Groveko gehouden is tot het alsnog leveren van ontbrekende zaken, het vervangen en/of herstellen van geleverde zaken, dan wel het terugnemen van geleverde zaken, een en ander naar keuze van Groveko. De wederpartij dient schriftelijk aanspraak te maken op deze garantie binnen 8 dagen na vaststelling van het gebrek/de gebreken waarop de wederpartij zich jegens Groveko beroept. Een en ander is onverminderd mogelijke garanties die door de fabrikant worden verstrekt.

10.3 De door Groveko verstrekte garantie strekt zich niet uit tot en/of is niet geldend indien:

 1. gebreken ten aanzien van de geleverde zaak zijn ontstaan als gevolg van het niet (strikt) in acht nemen van de installatie-, bedienings-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften, waaronder wordt begrepen (mondelinge) door Groveko verstrekte instructies, door de wederpartij;
 2. gebreken zijn ontstaan als gevolg van het blootstellen van de zaken aan abnormale, niet-voorzienbare omstandigheden, dan wel als gevolg van een anderszins onzorgvuldige en/of ondeskundige behandeling van de producten door de wederpartij;
 3. gebreken zijn ontstaan die voortvloeien uit het gebruikelijke slijtageproces dat de zaken ondergaan of die (vermoedelijk) zijn ontstaan als gevolg van spanningscorrosie;
 4. gebreken zijn ontstaan of vermoedelijk zijn ontstaan als gevolg van montage, installatie, reparaties of veranderingen van de zaak door de wederpartij of door derden zonder schriftelijke instemming van Groveko;
 5. gebreken zijn ontstaan als gevolg van de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 6. gebreken zijn ontstaan als gevolg van het gebruik van producten, materialen, zaken, werken en/of constructies, mogelijk afkomstig van derden, die op verzoek of instructie van de wederpartij zijn aangewend of toegepast;
 7. gebreken zijn ontstaan als gevolg van fouten in een ontwerp, tekening, specificatie of instructie die afkomstig is van de wederpartij;
 8. de wederpartij niet heeft voldaan aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 10 (klachten en reclame) dan wel jegens Groveko in verzuim is.

 

10.4 Groveko verleent geen garantie ter zake van de werking en/of de toepassingsmogelijkheden van zaken die door de wederpartij aan derden zijn (door)geleverd, dan wel ter zake van zaken die door de wederpartij zijn bewerkt en vervolgens aan derden zijn (door)geleverd.

 

Artikel 11. Overmacht


11.1 Indien Groveko de overeenkomst niet, niet-tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, oproer, overheidsmaatregelen, vertraging door aanvoer van grondstoffen, hulpstoffen, handelsgoederen of verpakkingsmateriaal, brand, overstroming, vorst en andere bedrijfsstoornissen zoals werkstaking, bedrijfsbezitting of soortgelijke acties, gebrek aan werkkracht (en) excessieve ziekte van personeel en transportstoornissen, alles zowel in het bedrijf van Groveko als van haar leveranciers en degenen die met opslag of transport zijn belast en voorts stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van de wederpartij, wordt de verplichting om de overeenkomst na te komen opgeschort tot het moment dat Groveko alsnog in staat is de overeenkomst na te komen, zonder dat de wederpartij aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan maken.

11.2 Indien de situatie als bedoeld in 11.1 is geschetst langer dan drie maanden duurt, is Groveko gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de wederpartij in dat geval aanspraak heeft op vergoeding van schade.

11.3 In de situatie als bedoeld in 11.2 heeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij zij kan aantonen dat nakoming voor haar bedrijfsvoering van essentieel belang is. Ontbinding dient in dat geval schriftelijk en uiterlijk binnen vijf dagen na het verstrijken van de termijn van drie maanden plaats te vinden.

 

Artikel 12. Hardheidsclausule


12.1 Indien de omstandigheden waarvan de partijen op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van één of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van één der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst, één en ander met inachtneming van de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid Groveko


13.1 Indien Groveko, met inachtneming van het in de wet, in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde, jegens de wederpartij aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de zaken en/of werkzaamheden die de schade hebben veroorzaakt, met een maximum van het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Groveko wordt uitgekeerd c.q. vergoed.

13.2 Groveko is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend schade als gevolg van omzet- en winstderving, gelden verlies, verlies van marktaandeel, productie- en bedrijfsstagnatie, verlies van gedane investeringen, verworven goodwill en reputatieschade etc.

13.3 De wederpartij vrijwaart Groveko van eventuele aanspraken van derden die uit de door Groveko verrichte werkzaamheden voortvloeien. De wederpartij is verplicht zich naar behoren voor de risico’s van productenaansprakelijkheid te verzekeren. Groveko is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat of nadat de wederpartij de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken en/of verwerken of aan derden heeft doen leveren.                                                                                          

 

Artikel 14. Vervalbeding


14.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW en onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden vervallen vorderingen van de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de vordering is gebaseerd bij de wederpartij bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die vordering bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

 

Artikel 15. Beëindiging overeenkomst


15.1 Indien de wederpartij:

 1. tekortschiet in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
 2. een verzoek tot (voorlopige) surseance van betaling indient;
 3. in staat van faillissement wordt verklaard;
 4. (ingeval van een natuurlijk persoon) wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen;
 5. haar onderneming liquideert of geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een derde;
 6. het beheer over haar vermogen geheel of gedeeltelijk verlies door beslaglegging;

 

is Groveko gerechtigd de overeenkomst op te schorten of zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Groveko om (in plaats daarvan) nakoming en/of schadevergoeding te vorderen. Groveko zal wegens deze opschorting of ontbinding van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

15.2 Bedragen die Groveko voor de beëindiging c.q. ontbinding van de overeenkomst heeft gefactureerd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van beëindiging c.q. ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 16. Informatieverstrekking wederpartij


16.1 De wederpartij is verplicht alle informatie en bescheiden die nodig zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden (een en ander ter beoordeling van Groveko) tijdig aan Groveko ter beschikking te stellen, in de vorm en op de wijze die door Groveko aan de wederpartij kenbaar wordt gemaakt.

16.2 Groveko heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in artikel 16.1 bedoelde verplichting heeft voldaan.

16.3 De wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar aan Groveko ter beschikking gestelde informatie en bescheiden.

16.4 De wederpartij vrijwaart Groveko tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit een onjuiste of onvolledige informatieverstrekking als bedoeld in dit artikel.

 

Artikel 17. Uitvoering werkzaamheden

 

17.1 Groveko bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.

17.2 Groveko voert de werkzaamheden naar beste kunnen uit in overeenstemming met de toepasselijke regels van wetenschap en techniek en met inachtneming van de bestaande wet- en regelgeving.

17.3 Groveko heeft het recht de werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

17.4 Indien de wederpartij bekend is of behoort te zijn met eigenschappen van een stof of zaak die in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden aan Groveko ter beschikking wordt gesteld, dan wel onderwerp is van de overeenkomst, en die gevaar kunnen opleveren voor de bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken werknemers van Groveko of door Groveko ingeschakelde hulppersonen, is de wederpartij verplicht deze eigenschappen aan Groveko mede te delen en zo mogelijk het gevaar van de stof of de zaak op de verpakking daarvan te vermelden.

17.5 De wederpartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van vergunningen die in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden van overheidswege of door andere instanties verlangd worden.

17.6 Eventuele afgelastingen van of wijzigingen in de werkzaamheden dienen 5 werkdagen voor aanvang schriftelijk (daaronder begrepen langs elektronische weg) door de wederpartij aan Groveko kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de ingeplande werkzaamheden aan de wederpartij worden doorberekend.

17.7 De wederpartij zorgt voor de aanwezigheid van alle inrichtingen en/of voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren zaken en/of de juiste werking van de zaken in gemonteerde staat.

17.8 De wederpartij staat er voor in dat:

 1. de werknemers van Groveko en de door Groveko ingeschakelde hulppersonen hun werkzaamheden ter plaatse kunnen verrichten tijdens gebruikelijke werkuren en daarnaast buiten gebruikelijke werkuren indien Groveko het noodzakelijk acht het tijdstip van het begin en/of het einde van de werkzaamheden buiten de gebruikelijke werkuren vast te stellen, een en ander voor zover dit met inachtneming van een redelijke termijn aan de wederpartij is medegedeeld;
 2. de werknemers van Groveko en de door Groveko ingeschakelde hulppersonen kunnen beschikken over geschikte behuizing en/of op basis van wet- en regelgeving vereiste voorzieningen;
 3. de toegangswegen tot de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden geschikt zijn voor transport;
 4. de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden geschikt is voor opslag, er dienen voldoende afsluitbare opslagplaatsen voor onder andere materiaal en gereedschappen aanwezig te zijn, en montage;
 5. de nodige hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen tijdig en kosteloos beschikbaar zijn op de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden;
 6. alle noodzakelijkheid veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn getroffen en worden gehandhaafd;
 7. de geleverde zaken bij aanvang van en tijdens de werkzaamheden op de juiste plaats aanwezig zijn.

 

Artikel 18. Intellectueel eigendom


18.1 Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en know how en de daarbij behorende materialen, zoals analyses, rapporten, ontwerpen, adviezen, schetsen, tekeningen, documentatie, reglementen, werkwijze, gebruikershandleidingen e.d. alsmede voorbereidend materiaal daarvoor, behoren uitsluitend toe aan Groveko. Dit geldt eveneens met betrekking tot op grond van een overeenkomst (van opdracht) voor de wederpartij ontwikkelde, bewerkte of ter beschikking gestelde zaken.

18.2 Het is de wederpartij niet toegestaan om gebruik te maken van de in artikel 18.1 bedoelde voorwerpen van intellectueel eigendom, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Groveko.

18.3 De door Groveko al dan niet in samenwerking met de wederpartij en al dan niet op kosten van de wederpartij vervaardigde tekeningen, clichés, werktuigen en met behulp daarvan geproduceerde zaken mogen, behoudens schriftelijke toestemming van Groveko, niet worden nagemaakt of aan derden worden getoond of bekend gemaakt.

18.4 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduidingen omtrent intellectuele eigendomsrechten van de zaken van Groveko te verwijderen of te wijzigen. De wederpartij garandeert dat hij niets zal doen of nalaten dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Groveko, deze rechten ongeldig zal maken en/of het eigendom van deze intellectuele eigendomsrechten in gevaar zal brengen.

18.5 De wederpartij is gehouden alle in detailverpakking door Groveko geleverde en in het verkeer gebrachte artikelen te verhandelen in de originele van Groveko afkomstige verpakking, zonder veranderingen en/of wijzigingen aan te brengen. Het is de wederpartij voorts niet toegestaan de van Groveko afkomstige of via Groveko geleverde verpakkingen te gebruiken, te verhalen of in het verkeer te brengen, anders dan met de oorspronkelijk inhoud die aan de wederpartij is geleverd.

18.6 Bij overtreding van de in dit artikel bepaalde is de wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding, naast de gehoudenheid om alle dientengevolge veroorzaakte schade aan Groveko te voldoen.

18.7 De wederpartij vrijwaart Groveko voor aanspraken van derden op grond van enig intellectueel eigendomsrecht of rechten die daarmee op één lijn kunnen worden gesteld ten aanzien van de levering van zaken die op verzoek van de wederpartij en/of aanwijzing van de wederpartij door Groveko zijn vervaardigd.

18.8 Tekeningen, clichés, matrijzen, werktuigen e.d. blijven eigendom van Groveko, ook indien voor de vervaardiging daarvan aan de wederpartij kosten in rekening zijn gebracht.

 

Artikel 19. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging


19.1 Indien Groveko dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal de wederpartij Groveko desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop de wederpartij uitvoering geeft aan haar wettelijke verplichting op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

19.2 De wederpartij vrijwaart Groveko voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn verwerkt of worden verwerkt in het kader van een verwerking die door de wederpartij wordt gedaan of waarvoor de wederpartij op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de wederpartij bewijst dat de feiten, die aan de aanspraak ten grondslag liggen, uitsluitend aan Groveko toegerekend moeten worden.

19.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Groveko verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de wederpartij. De wederpartij staat er jegens Groveko voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De wederpartij vrijwaart Groveko tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

19.4 Indien Groveko op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien van een informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Groveko staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan het niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

19.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, is Groveko gerechtigd de wederpartij toegang- of identificatiecodes toe te wijzen. Groveko is gerechtigd toegewezen toegang- of identificatiecodes te wijzigen. De wederpartij behandelt de toegang- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde medewerkers kenbaar. Groveko is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegang- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een toerekenbare tekortkoming of nalaten van Groveko.

 

Artikel 20. Diversen


20.1 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of leveringen tussen Groveko en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (Convention On International Sales of Goods 1980).

20.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit en/of verband houdende met overeenkomsten die tussen Groveko en de wederpartij zijn gesloten, zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, onverminderd het recht van Groveko om zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.