ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN GROVEKO B.V. KvK nr 09044595

Download Algemene Leveringsvoorwaarden in PDF

Artikel 1 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de
nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Groveko BV gesloten overeenkomsten. Algemene
voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk
is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de onderhavige algemene voorwaarden op de
overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
2. Indien de opdrachtgever eenmaal een overeenkomst met Groveko heeft gesloten op basis van
de onderhavige voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze
geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere
volgende met Groveko te sluiten overeenkomst ook indien bij het sluiten van die betreffende
overeenkomst een verwijzing naar deze voorwaarden of een toepasselijk verklaring daarvan niet
uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes
1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie
of soortgelijke mededeling verplicht Groveko niet tot het sluiten van een overeenkomst met
de opdrachtgever.
2. Aanbiedingen van Groveko zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is bepaald.
De toepasselijkheid van artikel 6:219 BW wordt uitgesloten. Een aanbod wordt in elk geval geacht
te zijn verworpen indien dit niet binnen één maand is aanvaard.
3. Groveko heeft te allen tijde het recht te bepalen dat de door haar te leveren artikelen en zaken
slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 3 Annulering
1. Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is in beginsel niet mogelijk.
2. Indien de opdrachtgever een overeenkomst niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden
aan Groveko – naast eventuele schade als gevolg van de annulering – de overeengekomen
prijs van de te leveren zaken te vergoeden.

Artikel 4 Prijzen
1. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de door Groveko opgegeven prijzen inclusief invoerrechten,
accijnzen en belastingen, doch exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde
heffingen en overige ingevolge deze voorwaarden in rekening te brengen kosten.
2. Verhogingen van kosten componenten, waaronder mede te verstaan invoerrechten, accijnzen
of andere (overheid)belastingen en/of heffingen, alsmede door de overheid voorgeschreven of
toegestane prijsverhogingen, mogen door Groveko worden doorberekend, ook na de datum van de
schriftelijke opdrachtbevestiging dan wel totstandkoming van de overeenkomst.
3. Groveko behoudt zich het recht voor om afzonderlijk administratiekosten en/of transportopslag en/
of brandstoftoeslag aan de opdrachtgever in rekening te brengen, ook na de totstandkoming van de
overeenkomst, welke kosten opdrachtgever gehouden is aan Groveko te voldoen.
4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan
de overeenkomst één of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud
hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde
calculatie tarieven worden berekend.

Artikel 5 Betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de krachtens de overeenkomst verschuldigde
bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting,
verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in
verzuim zonder dat in gebrekenstelling door Groveko is vereist.
2. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden
op eerste verzoek van Groveko zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de
overeenkomst aan Groveko te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn,
dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en Groveko
daarop zonder moeite verhaal kan nemen.
3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit Artikel bedoeld, is deze van rechtswege
in verzuim en is deze wegens de vertraging en de voldoening van het door hem verschuldigde
bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag aan Groveko een rente verschuldigd van 1,5 % per
maand.
4. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit Artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde
bedrag en de daarop verschenen contractuele rente, subsidiair wettelijke rente, gehouden tot
een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder
begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten
worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met de rente, zulks met een minimum van Euro
150,-.
5. In het geval de factuur van Groveko niet in Euro’s is gesteld, heeft Groveko het recht voldoening te
vragen in Euro’s en wel naar de koers van de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen,
dan wel, ter keuze van Groveko, naar die van de datum van de factuur.

Artikel 6 Wijze van levering en eigendomsvoorbehoud
1. De levering vindt plaats af fabriek Groveko, tenzij partijen in de overeenkomst uitdrukkelijk anders
overeenkomen. Vanaf het moment van levering, is het risico voor geheel of dergelijk tenietgaan,
beschadiging, diefstal e.d. van deze zaken voor de opdrachtgever
2. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van
de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het
risico tijdens het vervoer. Het aannemen van zaken van Groveko door de vervoerder, geldt als
bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit een vrachtbrief of het
ontvangstbewijs blijkt. Groveko is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit
uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico
van de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van
de krachtens de overeenkomst door Groveko te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder
daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek
van Groveko bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af
te leveren zaken in ontvangst te nemen.
4. Groveko behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever (af) geleverde
zaken en af te leveren zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Groveko
in het kader van de overeenkomsten ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever
te vergoeden werkzaamheden verricht of zal verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd
totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van Groveko geheel heeft voldaan. Tevens
geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Groveko heeft of mocht verkrijgen
wegens tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor
bedoelde overeenkomsten jegens Groveko.
5. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze
de zaken niet verpanden of aan een derde enige ander recht daarop verlegen, behoudens eigen
gebruik, verkoop en levering aan derden in de normale uitoefening van het bedrijf. Deze bepaling
heeft goederenrechtelijke werking.
6. Bij verkoop op krediet is de opdrachtgever verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud
te bedingen op voet van het bepaalde in lid 3 en lid 4 van dit artikel.

Artikel 7 Levertijden
1. Een door Groveko opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt
aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking en gaat eerst in
nadat de opdracht door Groveko schriftelijk is bevestigd. Groveko is, ook bij een overeengekomen
uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
2. De binding van Groveko aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de
opdrachtgever wijziging in de specificatie van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de
wijziging of het geringe oponthoud Groveko in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de
aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productie capaciteit.
3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Groveko, gehouden al datgene
te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Groveko mogelijk te
maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Groveko en het
voorkomen van gebrekkige toeleveringen.
4. Groveko is bevoegd om de levering op te schorten bij niet naleving door de opdrachtgever van het
in dit artikel 7.3 bepaalde en indien en zolang de opdrachtgever in verzuim is met betaling van enig
uit hoofde van vorige leveringen en/of ter zake van de betrokken levering verschuldigde bedragen.
Groveko is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van
de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Groveko
de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
5. Een overeengekomen (af) leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Groveko
door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan de zijde van
Groveko is sprake, indien Groveko verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of
aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer,
overheidsmaatregelen, vertraging door aanvoer van grondstoffen, hulpstoffen, handelsgoederen
of verpakkingsmateriaal, brand, overstroming, vorst en andere bedrijfsstoornissen zoals werkstaking,
bedrijfsbezetting of soortgelijke acties, gebrek aan werkkracht (en) excessieve ziekte van personeel
en transportstoornissen, alles zowel in het bedrijf van Groveko als van haar leveranciers en degenen
die met opslag of transport zijn belast en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de
risicosfeer van Groveko bestaan.
6. Indien door overmacht de aflevering meer dan drie maanden vertraagd wordt of voorzienbaar is dat
dit het geval zal zijn, zijn zowel Groveko als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst, voor het
niet uitgevoerde gedeelte, te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding aan de andere
partij. Indien de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de opdrachtgever de geleverde
zaken behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom voldoen.

Artikel 8 Reclames
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Groveko de
overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Groveko er terstond schriftelijk van
in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het hiervoor bedoelde
onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering.
2. Na verloop van de in lid 1 genoemde termijn behoeft Groveko geen klachten/reclames te accepteren
en wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en te hebben geaccepteerd.
3. Groveko is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerder ondeugdelijke
prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
4. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in
gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te
doen.
5. Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn van 5 werkdagen naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden
beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek
respectievelijk het in kennis stellen van Groveko voor opdrachtgever redelijkerwijze mogelijk is.
6. De prestatie van Groveko geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever
het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt,
aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of
verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid
van dit artikel in acht heeft genomen.
7. Indien een klacht door Groveko gegrond wordt bevonden, dienen de zaken aan Groveko geretourneerd
te worden en heeft Groveko de keuze tussen een schadeloosstelling in geld die in geen geval
de waarde der geleverde zaken zal overtreffen, dan wel kan Groveko een vervangende levering doen.
Elke andere vorm is nadrukkelijk uitgesloten.
8. Een reclame betreffende geleverde zaken beïnvloedt niet de verplichtingen van de opdrachtgever
uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveringen en geven de opdrachtgever niet het recht de
betaling van de vordering van Groveko op te schorten.

Artikel 9 Eigendom productiemiddelen
Alle door Groveko vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen blijven
eigendom van Groveko, ook als deze als aparte post op de offerte, het aanbod of op de factuur zijn
vermeld. Groveko is niet gehouden deze zaken aan de opdrachtgever af te geven. Evenmin is Groveko
gehouden deze zaken voor de opdrachtgever te bewaren.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. De opdrachtgever is gehouden alle in detailverpakking door Groveko geleverde en in het verkeer
gebrachte artikelen te verhandelen in de originele van Groveko afkomstige verpakking, zonder
veranderingen/wijzigingen aan te brengen. Het is de opdrachtgever voorts niet toegestaan de van
Groveko afkomstige of via Groveko geleverde verpakkingen te gebruiken, te verhandelen of in het
verkeer te brengen, anders dan met de oorspronkelijke inhoud die aan de opdrachtgever is geleverd.
Bij overtreding van het in dit lid bepaalde is de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete
verschuldigd van € 10.000,- voor iedere overtreding, naast de gehoudenheid om alle dientengevolge
veroorzaakte schade aan Groveko te voldoen.
2. De aansprakelijkheid van Groveko uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt
tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot
de overeengekomen prijs, met dien verstande dat Groveko te allen tijde hoogstens aansprakelijk is
voor het bedrag waarvoor de door Groveko afgesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt
en in het betreffende geval tot uitkering overgaat. Ingeval er geen dekking wordt verleend en bij
schade die te wijten is aan opzet op bewuste roekeloosheid van Groveko en met dien verstande dat
ingeval van een tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst Groveko aansprakelijk gesteld
kan worden voor vergoeding van directe schade van de opdrachtgever tot maximaal het bedrag dat
de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief
btw, aan Groveko heeft betaald.
3. Groveko is niet aansprakelijk voor de schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat
opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt,
aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken en
of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
4. Groveko is voorts niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, waaronder begrepen
omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen,
verworven goodwill, reputatieschade, etc.
5. Groveko is nimmer jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor, en de laatste is verplicht Groveko in
alle opzichten te vrijwaren tegen, aanspraken van derden op kosten, schaden en intresten ontstaan
ten gevolge van daden of nalatigheid van personen in dienst van Groveko, of door zaken welke
eigendom zijn van Groveko of welke bij haar in gebruik zijn, of door Groveko getransporteerde en/of
verkochte zaken.
6. In alle gevallen waarin Groveko een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventueel
aangesproken werknemer(s) van Groveko eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel
bepaalde door de betrokken werknemer(s) van Groveko bedongen.

Artikel 11 Ontbinding
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 5 kan Groveko de overeenkomst met onmiddellijke
ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden – zonder tot enige schadevergoeding jegens de koper
gehouden te zijn en onverminderd het recht van Groveko schadevergoeding van de opdrachtgever te
vorderen – ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling
aanvraagt, bij aanstelling van een stille curator, een verzoek van de opdrachtgever (natuurlijk persoon)
tot het van toepassing verklaren van schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, de
opdrachtgever (indien deze rechtspersoon is of een personenvennootschap vormt) wordt ontbonden,
de opdrachtgever door beslaglegging op essentiële vermogensbestanddelen, welke beslaglegging
niet binnen drie maanden is opgeheven, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid
over zijn vermogen of delen ervan verliest, de opdrachtgever zijn onderneming duurzaam
staakt, alsmede ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit
een koopovereenkomst of uit een andere overeenkomst c.q. uit de wet voortvloeit, niet nakomt.
2. In de gevallen genoemd in lid 1 is de door de opdrachtgever aan Groveko verschuldigde schadevergoeding
daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank
1. Op aanbiedingen en overeenkomsten en de uitvoering daarvan en deze voorwaarden zelf, is Nederlands
recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle,
onverminderd het recht van Groveko het geschil te laten beslechten door de bevoegde rechter in één
van de overige vestigingsplaatsen van Groveko of van de opdrachtgever.
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN GROVEKO B.V. KvK nr 09044595